Quay Về Trang Sản Phẩm

CÁ NGỪ BÔNG KHÚC NGÂM DẦU

Thành phần: Cá, dầu thực vật, dung dịch muối
Khối lượng tịnh : 185g