Quay Về Trang Sản Phẩm

CÁ NGỪ SỐT CÀ ĐẬU HÀNH

Thành phần: Cá, sốt cà, đậu, hành, dầu thực vật
Khối lượng tịnh: 185g